Směrnice o veřejných zakázkách

Směrnice č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Svazku obcí Dehtář

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby o předpokládané hodnotě, která je nižší nebo rovna 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce o předpokládané hodnotě, která je nižší nebo rovna 6.000.000,- Kč bez DPH, při zadávání zakázek Svazkem obcí Dehtář (dále jen „svazek“).

1. Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona není svazek v souladu s § 31 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentností, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu svazkem tato směrnice stanoví následující postup.

1.1. Veřejné zakázky malého rozsahu do 200.000 Kč bez DPH

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboží a služeb), jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH, vybírá bez výběrového řízení předseda nebo místopředseda svazku. Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v článku 1. U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může předseda nebo místopředseda vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Tyto „zakázky“ se nezapisují do centrální evidence zakázek zadávaných obcí. Předseda nebo místopředseda je povinen dodatečně informovat nejbližší následující členskou schůzi svazku o zadání zakázek od 50.000 do 200.000 Kč bez DPH.

1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 200.000,- Kč bez DPH

O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena:

* v případě zakázky na dodávky nebo služby přesáhne 200.000,- Kč a nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH,

* v případě zakázky na stavební práce přesáhne 200.000,- Kč a nedosáhne 6.000.000,- Kč bez DPH,

rozhoduje členská schůze Svazku obcí Dehtář.

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu vyzve statutární zástupce svazku – předseda nebo místopředseda, nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky.

Předseda či místopředsedové jmenuje hodnotící komisi s minimálním počtem 3 členů a 3 náhradníků. Hodnotící komise zpracuje zprávu, ve které vyhodnotí obdržené nabídky a stanoví pořadí nabídek. O hodnocení vyhotoví písemný záznam, v němž bude uveden seznam přijatých nabídek, popis nabídek, popis hodnocení každé z nich podle jednotlivých kritérií a další důležité skutečnosti.

1.3. Uveřejňovací povinnost

Svazek uveřejní na profilu zadavatele u veřejných zakázek s cenou rovnou nebo vyšší 500 000 Kč:

a) smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od uzavření.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Svazek uchovává (archivuje) veškeré dokumenty, které byl povinen před zahájením nebo v průběhu zadávacího řízení či soutěže o návrh nebo po jeho/jejím skončení dle zákona pořídit, a rovněž které v průběhu jakéhokoliv řízení či soutěže o návrh obdržel od dodavatelů (úplné znění originálů nabídek, žádosti o účast či soutěžní návrhy atp.), jakož i uzavřené smlouvy související s realizací veřejné zakázky (včetně změn a dodatků).

Svazek je povinen uvedenou dokumentaci uchovávat po dobu nejméně 5 let od uzavření smlouvy, změny smlouvy na realizaci veřejné zakázky nebo zrušení řízení.

2.2. Tato směrnice byla projednána a schválena členskou schůzí Svazku obcí Dehtář dne 12. 12. 2017 v bodu 9.4.

Nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018

Ing. Jaroslav Houba, CSc.

Předseda Svazku obcí Dehtář